ploysaeng 11
client : TCDC
year : 2013
place : TCDC Chinagmai

นิทรรศการของชาวเชียงใหม่ 30 บุคคล ตัวแทนความเปลี่ยนแปลงของทุนเชียงใหม่ มานำเสนอความคิดและผลงาน
ได้แนวความคิดมาจากการทำโครงสร้างโมดูล่าร์แบบสี่เหลี่ยมพร้อมทั้งยังปรับเปลี่ยนฐานแสดงผลงานตามความเหมาะสมของชิ้นงานได้ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของการจัดวางงาน